English

Nederlands

 Welcome on de website of SSSSoHC


(Our old name was Sairam Foundation)   

 Welcome op de website van SSSSoHC


(Onze oude naam was Stichting Sairam)  


What does SSSSOHC do ?
- Shri Sanjay Sai Soul Blossom (SSSSB) Classes
- SSSVM school
- Tuition classes 
- Collaborate with other SSSSO Chapters and groups worldwide


What is Shri Sanjay Sai Soul Blossom (Ssssb). ?
"Ssssb is a program to blossom the values ​​already present in each of us in the following manner :
- By thinking about good-positive things,
- By talking about good-positive things
- And ultimately putting these good-positive things into practice
In this way, the Ssssb program helps students and all other participants to lead an exemplary, peaceful, healthy and happy life."


Request to all our participants of the Ssssb classes:

- Please keep the camera on and actively participate with full attention. Let’s share only our own feelings, experiences, and opinions.

- Perform Seva daily, pray daily to God who is also in our hearts, followed by Jyoti Meditation.

- Be honest with everyone. Honestly evaluate your words, thoughts, and actions daily, and improve wherever possible.

What doet SSSSOHC?
- Shri Sanjay Sai Soul Blossom (SSSSB) Klassen 
- SSSVM school
- Huiswerk klassen
- Samenwerken met andere SSSSO chapters en groepen wereldwijd


Wat is Shri Sanjay Sai Soul Blossom (Ssssb) ?
"Ssssb is a programma om de menselijk waarden die in elk van ons reeds aanwezig is op de volgende wijze tot bloei te brengen :
- Door aan goede / positieve dingen te denken
- Door te praten over goede / positieve dingen
- En uiteindelijk de goede / positieve dingen in praktijk te brengen.

Op deze manier helpt het Ssssb program studenten en alle anderen betrokkenen aan een voorbeeldige, vredig, gezond en gelukkig leven."


Verzoek aan al onze deelnemers van de Ssssb-klassen:
- Houd alstublieft de camera aan en neem actief deel met volle aandacht. Laten we alleen onze eigen gevoelens, ervaringen en meningen delen.
- Doe dagelijks Seva, bid dagelijks tot God die ook in onze harten is, gevolgd door Jyoti Meditatie.
- Wees eerlijk tegen iedereen. Evalueer uw woorden, gedachten en handelingen dagelijks eerlijk, en verbeter uzelf waar mogelijk.


Experience from students, teachers and others with SSSSB / Ervaringen van studenten, leerkrachten en anderen met SSSSB  

2024 January, Bandana gr9, Student SSSVM, Balkot Nepal

My Heart-work of January 6, 2024:
What kind of lesson would you create if you were the SSSSB guru of this class?
"Om Shree Sairam! This SSSSB class is running very nicely. In my point of view, this class is very good and interesting. There are bhajan and games, and there is at least one topic to discuss. The classes that happened till now are very great and it is the best class for all people all people should join to learn moral values and other things for their development of character, behavior, etc.
I think this class doesn't need improvement because the class is managed properly from time to time and it has great rules and regulations, plans, etc. But if I were the guru of this SSSSB class I would ask and tell students as well as Gurus and Teachers to share their views and experiences related to topics. I will try to increase students’ confidence to talk something about the topic. I will encourage them to share and show their skill and talent like dancing, singing, drawing, etc. I will continue this class like Guru Daju and the Team. This class was nice, is nice, and will be nice forever. This class is very important for all people."

Januari 2024, Bandana gr9, Student SSSVM, Balkot Nepal
Mijn hart-werk van 6 januari 2024:
Welke les zou je creëren als je de SSSSB-guru van deze klas zou zijn?

"Om Shree Sairam! Deze SSSSB-klas verloopt erg goed. Naar mijn mening is deze klas erg goed en interessant. Er zijn bhajans en spelletjes, en er is ten minste één onderwerp om te bespreken. De lessen die tot nu toe zijn gegeven zijn zeer goed en het is de beste klas voor alle mensen. Iedereen zou moeten deelnemen om morele waarden en andere dingen te leren voor hun ontwikkeling van karakter, gedrag, enz.
Ik denk dat deze klas geen verbetering nodig heeft, omdat de klas van tijd tot tijd goed wordt uitgevoerd en het heeft geweldige regels en voorschriften, plannen, enz. Maar als ik de guru van deze SSSSB-klas zou zijn, zou ik studenten, Gurus en leraren vragen om hun meningen en ervaringen met betrekking tot de onderwerpen te delen. Ik zal proberen het vertrouwen van studenten te vergroten om iets over het onderwerp te vertellen. Ik zal hen aanmoedigen om hun vaardigheden en talenten zoals dansen, zingen, tekenen, enz. te delen en te tonen. Ik zal deze klas voortzetten zoals Guru Daju en het Team. Deze klas was goed, is goed, en zal altijd goed zijn. Deze klas is erg belangrijk voor alle mensen."


Photos


Photos From Sairam Foundation period

Sssvm school and Holland Chapter videos